ODMÍTÁME | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

ODMÍTÁME
Cesta: svazobci.sumavanet.cz > Odmítáme

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Odmítáme

Odmítáme jednostranné přírodovědecké a aktivistické experimenty a nátlakové akce, které:

 • nezohledňují soužití ochrany přírody s podmínkami života obcí a lidí, kteří zde žili a pracovali před vyhlášením národního parku
 • požadují vznik jiného národního parku, než jaký byl na Šumavě vyhlášen v roce 1991
 • nemají oporu v odborné analýze skutečného stavu lesních ekosystémů
 • nerespektují jiné názory renomovaných odborníků a znalců přírodních poměrů
 • účelově experimentují pouze s lesními ekosystémy a působením kůrovce v nich, a to bez jakékoli osobní odpovědnosti
 • vedou k velkoplošnému rozpadu lesů a vynucenému kácení lesů
 • snižují retenční schopnost šumavských lesů a tím zvyšují povodňová rizika
 • odmítají obnovu přirozené druhové skladby šumavského lesa
 • snižují biologickou rozmanitost šumavské přírody
 • vedou k devastaci historických krajinných hodnot a krajinného rázu Šumavy
 • blokují uspořádání dalšího směřování NP Šumava zákonem
 • nezohledňují ochranu všech složek kvality životního prostředí
 • považují diktát vlastních názorů za jedinou formu komunikace