CÍLE SVAZU | SVAZ ŠUMAVSKÝCH OBCÍ

CÍLE SVAZU
Cesta: svazobci.sumavanet.cz > Cíle svazu

Nabídka

Kontakty

Kancelář svazu:
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Kontakt:
tel.: 388 43 41 35
fax: 388 43 41 35

svazobci@sumavanet.cz


Předsedkyně sdružení:

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městyse Strážný

Místo pro život

I přes vnucovanou představu o nedotknutelnosti přírody byla Šumava osídlována už v mladší době kamenné. Postupné osídlování okolí kupeckých cest, rýžování zlata, sklářství a zemědělství, byly lidské zásahy, které po dlouhá staletí vytvářely estetický ráz šumavské krajiny. Výjimečnost Šumavy spočívá v propojení různých vývojových stadií původní přírody a člověkem přetvářené kulturní krajiny. Tato krajina je odkazem minulých generací a je povinností tuto krajinu zachovat pro generace budoucí a to včetně šumavského člověka.

Poznávání přírody

Šumava – místo pro poznávání přírody

Cílem národních parků je zachování přírodního a kulturně-historického dědictví a minimalizace negativního vlivu člověka na přírodu a další prvky v krajině. Národní parky mají zároveň vytvářet optimální podmínky pro rozvoj řízeného cestovního ruchu a rekreace a pro vědecké a osvětové účely.

Cíle svazu

Základní programový cíl:

Národní park, to není ve středoevropském prostoru jen místo pro ochranu přírody, ale je i místem ochrany všech složek životního prostředí. V národním parku vedle sebe stojí a jsou si zcela rovny dva veřejné zájmy vyplývající ze zákona o obcích a zákona o ochraně přírody a krajiny.

Národní park na Šumavě považujeme za národní bohatství, které je také odkazem našich předků a máme za povinnost o něj pečovat a zachovat jej pro generace budoucí.

Před vyhlášením národního parku se Šumava nazývala buď zelenou střechou Evropy, anebo zelenými plícemi Evropy. Od vyhlášení národního parku zahynulo na Šumavě díky kůrovci 4 100 000 smrkových stromů!

Šumava, jakožto součást širšího regionu Jihozápadní Čechy na rozdíl od typických „venkovských“ regionů nemůže stavět svůj rozvoj na zemědělské produkci, ale na využívání svého kulturního a přírodního potenciálu v turistickém ruchu a pracovních příležitostech vázaných na šetrné hospodaření
s lesy a údržbě krajiny.

Obce tohoto regionu proto právem očekávají, že se stát zhostí své odpovědnosti za rozvoj venkova i na Šumavě a nepřipustí, aby budoucnost Šumavy byla podřízena extrémním projektům a experimentům ochrany přírody.